Voorwaarden gebruik Website

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

Uw toegang tot de Website www.menucards.cc/ het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv (de "Onderneming" of “CCEP”) vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud die gedeeld wordt door het verkooppunt van de horeca (menu)

Met uitzondering van de activaties die rechtstreeks door CCEP op de website voor haar producten op de markt worden gebracht, treedt Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv op als een eenvoudige tussenpersoon en verleent zij een dienst aan de deelnemende horecaverkooppunten (hierna de "Verkooppunten" genoemd) om de consument in staat te stellen het menu en de contactgegevens van een horecaverkooppunt via een QR-code te raadplegen. Elk verkooppunt is verantwoordelijk voor de inhoud die het deelt op de Site (of deelt met de Vennootschap die vervolgens op de Site plaatst), maar ook voor de merken/logo's van derden of eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden die het verspreidt.

De Vennootschap kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor enige claim of inbreuk op de rechten en verplichtingen van derden met betrekking tot de door de verkooppunten van de horeca gedeelde inhoud. In het bijzonder wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af als de inhoud wordt gedeeld door de betreffende horecaverkooppunten:

 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • onnauwkeurig, onvolledig of frauduleus;

Eigendom van gedeelde inhoud door de onderneming (activaties)

De Website kan worden gebruikt als een landingspagina om activaties te promoten, met name bij consumenten. Elke inhoud die een handelsmerk, logo of dienstmerk vormt, al dan niet geregistreerd door The Coca-Cola Company en andere filialen of derde partijen licentiegevers, en alle tekst en afbeeldingen, behalve die welke door de Horeca Sales Points worden verstrekt, zijn eigendom van The Coca-Cola Company en vallen onder het auteursrecht van Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv of van elke andere entiteit met alle rechten voorbehouden, tenzij anders vermeld.

Het gebruik van de Inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Inhoud, is strikt verboden, behalve op grond van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiker is gewaarschuwd dat Coca-Cola Europacific Partners Belgium b zijn intellectuele eigendomsrechten, met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Links naar websites van derden

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (“links”) worden aangeboden naar de websites van externe partijen. Deze links worden enkel voorgesteld om de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de privacy policy van toepassing en de beveiliging van deze externe sites. Zonder beperking van het voorgaande, is Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv niet verantwoordelijk indien de betreffende internetsites

 • in overtreding zijn met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • onjuist, niet compleet of frauduleus zijn;
 • niet eigen zijn aan de handel of aan een bepaald objectief;
 • niet voldoende veiligheid garanderen;
 • virussen of andere destructieve elementen bevatten; of
 • van beledigende aard zijn.

De onderneming zal bovendien niet de verantwoordelijk kunnen nemen voor een inhoud of gelijk welk product of beschikbare dienst op dergelijke websites. Indien u linkt naar één van deze websites of de Website, handelt u op eigen verantwoordelijkheid en zonder toestemming van Coca-Cola Enterprises bv.

Het gebruik van de Website

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

 • u kan de Inhoud downloaden, enkel voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
 • het is strikt verboden de Inhoud te verdelen, aanpassen, kopiëren behalve onder hoger vermelde voorwaarden), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
 • het is strikt verboden de Website te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven; en
 • het is strikt verboden de Website te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven.

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming willekeurig uw gebruik van de Website onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Website stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

Exoneratieclausule

ALLE INHOUD IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN EN WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, berichten, verzendingen, en dergelijke op de site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de Website op eigen risico. De Onderneming noch één van de hierbij aangesloten vennootschappen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

Herziening van de voorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te herzien door deze tekst bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige status van dergelijke herzieningen te bekijken. "Er zal een bericht worden geplaatst wanneer er een materiële wijziging is in de gebruiksvoorwaarden."

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden geregeld door de wetten van België ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Hosting

Deze site wordt gehost door : Combell

 

© Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv. De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze Website berusten bij Coca-Cola Europacific Partners Belgium bv. Dit betekent dat het verboden is de Inhoud van deze site en/of het materiaal op deze Website op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden. “Coca-Cola” is een geregistreerd merk van The Coca-Cola Company ©2019 DP Beverages. FUZE TEA is een geregistreerd merk van DP Beverages.

Conditions d’utilisation du Site web

Vous acceptez les modalités suivantes en utilisant ce site

Votre accès à et votre utilisation du site www.menucards.cc/ sont soumis aux Conditions générales d’utilisation qui suivent, ainsi qu’à toute loi et législation en vigueur et toute condition spécifique. Le fait d’accéder et d’utiliser ce Site implique vous vous acceptez sans limitation ou qualification ces Conditions générales d’utilisation, et déclarez que tout autre accord entre vous et Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl/Luxembourg sàrl (la “Société”) est remplacé eu égard à ce sujet. Si vous ne consentez pas ou n’acceptez pas, sans limitation ces Conditions générales d’utilisation, merci de bien vouloir quitter ce site Web.

Propriété du contenu partagé par le Point de Vente HoReCa (menu)

A l'exception des activations directement commercialisées par CCEP sur le site web pour ses produits, Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl/Luxembourg sàrl agit en tant que simple intermédiaire et fournit à ce titre un service aux Points de Vente HoReCa participants (ci-après les « Points de Vente ») pour permettre aux consommateurs de consulter le menu et les coordonnées d'un point de vente HoReCa via un QR code. Chaque Point de Vente est responsable du contenu qu’il partage sur le Site (ou partage avec la Société qui poste ensuite sur le site), mais également des marques / logos de tiers ou de tout droit de propriété intellectuelle de tiers qu’il diffuse.

La Société ne saurait à aucun moment être tenue responsable de toute réclamation ou toute atteinte à des droits et obligations de tiers portant sur le contenu partagé par les Points de Vente HoReCa. La Société décline particulièrement toute responsabilité si le contenu partagé par le Point de Vente en question :

 • s’inscrit en infraction à tout droit de propriété intellectuelle d’une tierce partie ;
 • est inexact, incomplet ou frauduleux;

Propriété du contenu partagé par la Société (activations)

Le Site peut être utilisé comme page de renvoi pour promouvoir des activations, notamment auprès de consommateurs. Tout contenu constituant une marque de fabrique, un logo ou une marque de service déposée ou non déposée par The Coca-Cola Company et autres filiales ou des parties tiers ayant octroyés une licence, et tous les textes et images sauf ceux fournis par les Points de Vente Horeca sont la propriété de la Société et sont couverts par les droits d’auteur de Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl/Luxembourg sàrl ou de toute autre entité justifiant de tous droits réservés sauf avis contraire.

Votre utilisation de tout Contenu, sauf en vertu des présentes Conditions générales d’utilisation, sans la permission écrite du propriétaire du Contenu, est formellement interdite. Vous êtes par ailleurs averti que la Société entend exercer ses droits de propriété intellectuelle dans toute la mesure de la loi, y compris par le recours à des poursuites pénales.

Liens vers des sites tiers

Le Site peut contenir des liens vers des sites détenus ou exploités par des parties extérieures à la Société. Ces liens ne sont proposés qu’à des fins de commodité. La Société décline tout contrôle et toute responsabilité quant au contenu ou aux politiques de confidentialité pratiquées, ainsi que par rapport à la sécurité de ces sites. Sans limitation à ce qui précède, la Société décline particulièrement toute responsabilité si les sites en question:

 • s’inscrivent en infraction à tout droit de propriété intellectuelle d’une tierce partie ;
 • sont inexact, incomplets ou frauduleux;
 • ne sont pas propres au commerce ou à un objectif particulier ;
 • ne garantissent pas une sécurité suffisante ;
 • contiennent des virus ou autres éléments de nature destructive; ou
 • sont de nature diffamatoire.

La Société ne saurait par ailleurs endosser la responsabilité d’un contenu ou de tout produit ou service disponible sur de tels sites. Si vous établissez un lien vers l’un de ces sites ou le Site, vous agissez à vos propres risques et sans l’autorisation de la Société.

Votre utilisation du Site

La Société vous octroie un droit limité, personnel, non cessible, non accessible sous licence, et révocable d’utiliser le Site comme suit:

 • vous pouvez télécharger le Contenu, mais seulement à des fins non commerciales, d’utilisation personnelle et à condition de conserver toutes les notices des copyrights et autres avis de propriété mentionnés dans le Contenu ;
 • il vous est strictement interdit de distribuer, de modifier, de copier (sauf dans les conditions stipulées plus haut), de transmettre, d’afficher, de réutiliser, de reproduire, de publier, d’octroyer une licence, de créer des travaux dérivatifs à partir de, de céder, de vendre ou d’utiliser à toute autre fin le Contenu sans autorisation écrite de la Société ;
 • il vous est strictement interdit d’utiliser le Site pour y afficher ou y transmettre des propos non autorisés, menaçants, erronés, mensongers, abusifs, de harcèlement, diffamatoires, vulgaires, obscènes, scandaleux, incendiaires, pornographiques, ou profanes ou tout matériel susceptible d’encourager ou de laisser présager un délit pénal, une responsabilité civile, ou une infraction quelle qu’elle soit à la loi – la Société entend prêter sa totale coopération à toute autorité d’exécution de la loi ou à toute injonction de tribunal ordonnant ou incitant la Société à communiquer l’identité de toute personne ayant affiché ou transmis de telles informations ou un tel matériel ; et
 • il vous est strictement interdit d’utiliser le Site à des fins de publicité ou d’activités commerciales quelles qu’elles soient sauf si avec le consentement écrit préalable de la Société.

La Société utilisera tout recours approprié contre les utilisateurs qui manqueront à leurs obligations en vertu de ces interdictions.

En acceptant les présentes conditions vous consentez à ce la Société, à sa seule discrétion, mette immédiatement un terme ou suspende votre utilisation du Site en cas d’infraction quelle qu’elle soit aux Conditions générales et spécifiques d’utilisation. Dès l’application de ladite résiliation ou suspension, vous êtes immédiatement tenu (a) de cesser votre utilisation du Site, et (b) de détruire toute copie de toute partie du Contenu que vous pourriez avoir en votre possession.

Renonciation de garanties

TOUT LE CONTENU EST SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS ET VOUS EST FOURNI “TEL QUEL” SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, SOIT-ELLE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ, DE CONFORMITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER, OU DE NON INFRACTION. Sans limitation à ce qui précède, la Société ne saurait garantir ni déclarer que votre utilisation d’un Contenu quel qu’il soit ne s’inscrit pas en infraction avec les droits d’une quelconque tierce partie, ou que ce Contenu est exact, complet et actuel. En outre, en référence à toute discussion, session de chat, affichage, transmission, bulletin d’information, et ainsi de suite relativement au Site, la Société décline toute responsabilité émanant de toute infraction, menace, information erronée, frauduleuse, abusive ou de tout harcèlement, propos diffamatoire, vulgaire, obscène, scandaleux, incendiaire, pornographique ou profane, ou de tout matériel susceptible d’encourager ou de laisser présager un délit pénal, une responsabilité civile, ou une infraction quelle qu’elle soit à la loi, contenu dans l’une des rubriques précitées de ce Site.

Exclusion de responsabilité

Vous utilisez ce site à vos propres risques. Ni la Société, ni aucune de leurs filiales, aucune de leurs sociétés affiliées, cadres ou directeurs, ni aucun de leurs Agents ou aucune des parties impliquées dans la création, la production ou la mise à disposition du Site, ne sauraient être tenus responsables de quelque manière que ce soit en cas de dommage ou préjudice quelconque direct, indirect, accidentel, conséquentiel ou autre, découlant de l’utilisation ou en relation avec l’utilisation de ce Site ou de son contenu, soit-il sur la base d’une responsabilité contractuelle, délictuelle, objective ou autre.

Révision des modalités

La Société se réserve à tout moment, et sans préavis, le droit de réviser les présentes Conditions générales d’utilisation en actualisant ce texte. Vous êtes tenu au respect desdites révisions et par conséquent devez consulter régulièrement cette page pour en vérifier l’actualité. Un avis sera posté lors de chaque modification importante des Conditions générales d’utilisation.”

Loi et juridiction

Les présentes Conditions générales d’utilisation et votre utilisation de ce Site sont régies par la législation Belge, sans égard à son choix de dispositions législatives. Les tribunaux de la juridiction générale sis à Bruxelles seront seuls compétents pour connaître de tout litige émanant de, relatif à ou concernant ces Conditions générales d’utilisation et/ou le Site ou dans le cadre desquelles ces Conditions générales d’utilisation et/ou le Site constituent un élément fondamental.

Hébergement

Le présent site est hébergé par : Combell

 

© Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl/Luxembourg sàrl Les droits d’auteur concernant le matériel sur ce Site appartiennent à Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl/Luxembourg sàrl. Ceci implique qu’il est interdit de reproduire et/ ou partager le Contenu de ce Site et/ou tout matériel. “Coca-Cola” is a registered trademark of The Coca-Cola Company ©2019  DP Beverages. FUZE TEA est une marque déposée de DP Beverages